STATUTUL PATRONATULUI INVESTITORILOR AUTOHTONI

CAPITOLUL I

DENUMIREA, SEDIUL, DURATA, CRITERIUL DE CONSTITUIRE

Art.1. Denumirea organizatiei patronale este PATRONATUL INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.).

Art.2. PATRONATUL INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.) este o organizatie patronala, autonoma, fara caracter politic, infiintata in baza principiului liberei asocieri, ca persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, independenta fata de autoritatile publice, de partidele politice si de sindicate.

Art.3. PATRONATUL INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.) reuneste persoane juridice inmatriculate, persoane fizice autorizate potrivit legii sau persoane care exercita potrivit legii o meserie sau o profesiune in mod independent, care administreaza sau utilizeaza capital in scopul obtinerii de profit in conditii de concurenta si care angajeaza munca salarizata, precum si orice alta entitate rezultata ca urmare a asocierii acestora, care direct sau indirect corespunde criteriilor mentionate.

Art.4. PATRONATUL INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.) are sediul in Bucuresti, str. Delfinului nr. 6, bloc 42, scara 4, parter, ap. 197, sector 2.

Art.5. Durata PATRONATUL INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.) este nelimitata.

Art.6. Membrii PATRONATUL INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.) pot face parte din toate sectoarele private ale industriei romanesti, dupa cum urmeaza: servicii farmaceutice, servicii medicale (sanatate si asistenta sociala), servicii de publicitate, servicii de reprezentare media, constructii, industria extractiva, industria prelucratoare, comert cu ridicata si/sau cu amanuntul de orice fel de produse, transporturi, depozitare, servicii hoteliere, restaurante si alte servicii de alimentatie publica, informatii si comunicatii, intermedieri financiare, asigurari, servicii de tranzactii imobiliare, servicii administrative, activitati de spectacole, culturale si recreative, servicii de infrumusetare si intretinerea conditiei fizice, servicii de consultanta in marketing si management, servicii de mentenanta pentru orice industrie, reparatii si curatenie, servicii de avocatura, servicii notariale, orice alte servicii din toate sectoarele private ale industriei romanesti.

Cererile de adeziune (aderare) se vor adresa Presedintelui Consiliului Director al PATRONATULUI INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.), care le va aproba sau respinge, comunicand decizia sa solicitantului, in termen de 30 de zile de la inregistrare.

Contra deciziei de respingere a cererii de aderare se poate face contestatie la Consiliul Director a carui hotarare este definitiva. In sedinta in care Consiliul Director hotaraste asupra admiterii sau respingerii contestatiei, Presedintele Consiliului Director nu are drept de vot.

Art.7. (1) PATRONATUL INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.), prin Hotararea Adunarii Generale, isi poate constitui structuri teritoriale proprii, cu personalitate juridica (filiale) sau fara personalitate juridica (sucursale) la nivel judetean si/sau al Municipiului Bucuresti. Sucursalele isi desfasoara activitatea in baza statutului PATRONATUL INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.). Filialele isi desfasoara activitatea in baza unui statut propriu, care nu trebuie sa contravina dispozitiilor prezentului statut.

(2) PATRONATUL INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.), prin hotararea Consiliul Director, isi poate constitui structuri organizatorice interne, fara personalitate juridica (departamente/sectiuni).

Art.8. PATRONATUL INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.) se poate afilia la alte organizatii interne si internationale. PATRONATUL INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.) nu se poate afilia decat la o singura organizatie patronala de rang superior.

CAPITOLUL II

SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.9. Scopul PATRONATUL INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.) este reprezentarea, sustinerea si aprobarea intereselor membrilor sai in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice.

Art.10. Pentru indeplinirea scopului sau, PATRONATUL INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.) are urmatorul obiect de activitate:

a) Reprezentarea, promovarea, sustinerea si apararea intereselor economice, juridice si sociale ale membrilor sai;

b) Activeaza pentru deplina libertate de actiune a membrilor sai in scopul dezvoltarii si eficientizarii activitatii acestora;

c) Promoveaza concurenta loiala, in conditiile legii;

d) Asigura membrilor sai informare si servicii de consultanta si asistenta de specialitate, inclusiv in domeniul ocuparii si formarii profesionale, precum si al sanatatii si securitatii in munca;

e) Faciliteaza crearea unor relatii intre membrii sai, precum si cu alte organizatii, promovarea progresului managerial;

f) La cererea membrilor sai, asistarea si reprezentarea in fata instantelor de judecata de toate gradele, a organelor de jurisdictie, a altor institutii sau autoritati, prin aparatori proprii sau alesi;

g) Sa propuna autoritatilor publice competente si sa sustina acte normative si masuri tehnice sau administrative in interesul membrilor sai;

h) Sa actioneze pentru obtinerea de facilitati si sa sustina direct interesele membrilor sai;

i) Sa organizeze actiuni promotionale, sa editeze ziare, reviste, buletine informative si sa coopereze cu mass-media pentru sustinerea intereselor membrilor sai;

j) Sa colaboreze cu organizatiile patronale similare din tara si strainatate pentru realizarea scopului sau;

k) Sa promoveze solidaritatea patronala si sa contribuie la dezvoltarea serviciilor private romanesti;

l) Sa actioneze pentru intarirea potentialului pietei nationale;

m) Sa acorde ajutor si credit mutual membrilor sai;

n) Sa infiinteze si sa administreze, in conditiile legii, in interesul membrilor sai, unitati sociale, de cultura, invatamant si cercetare in domeniul propriu de interes, societati culturale, de asigurari, precum si banca proprie;

o) Sa organizeze cursuri de perfectionare de specialitate.

CAPITOLUL III

PATRIMONIU. SURSE DE FINANTARE

Art.11. Patrimoniul initial subscris al PATRONATULUI INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.) este de 620 RON (6.200.000 lei vechi), acesta putand fi majorat ulterior prin hotararea adunarii generale.

Art.12. Patrimoniul PATRONATULUI INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.) poate fi folosit numai in interesul acesteia si potrivit scopului pentru care a fost infiintat.

Art.13. Veniturile PATRONATULUI INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.) sunt destinate realizarii scopului pentru care patronatul a fost infiintat si nu pot fi repartizate membrilor acestora. Veniturile si sursele de finantare ale PATRONATULUI INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.) se compun din:

a) Cotizatiile membrilor;

b) Dobanzi bancare;

c) Sponsorizari si donatii;

d) Venituri din activitati economice proprii sau la care patronatul este asociat;

e) Diverse venituri portivit legilor in vigoare.

CAPITOLUL IV

DREPTURILE SI OBLIGATIILOR MEMBRILOR

Art.14. Membrii PATRONATULUI INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.) au urmatoarele drepturi:

a) Iau parte la adunarile generale, consfatuirile, conferintele Patronatului;

b) Au acces la intregul sistem de servicii, avantaje si facilitati asigurate de catre Patronat;

c) Pot folosi serviciile departamentelor de specialitate ale Patronatului, pentru apararea intereselor lor;

d) Primesc sprijin si consultanta de specialitate in fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea afacerilor;

e) Pot fi alesi in organele de conducere ale Patronatului, prin reprezentantii lor;

f) Vor fi aparati impotriva abuzurilor administrative si sindicale;

g) Pot primi publicatiile Patronatului si pot publica in acestea articole, comunicari si reclame in conditiile stabilite de editor.

Art.15. Membrii PATRONATULUI INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.) au urmatoarele obligatii:

a) Sa respecte Statutul si Regulamentele Patronatului;

b) Sa contribuie prin activitatea lor la realizarea scopului si obiectului de activitate al Patronatului;

c) Sa respecte hotararile adoptate de catre organele de conducere ale Patronatului si sa sustina actiunile acestuia;

d) Sa furnizeze Patronatului informatiile privind activitatea lor economico-sociala, in scopul fundamentarii strategiei de prioritati, facilitati si actiuni promotionale;

e) Sa plateasca la timp si integral cotizatia anuala si alte contributii stabilite de Consiliul Director;

f) Sa participe la Adunarile Generale sau sa transmita punctul de vedere cu privire la ordinea de zi comunicata;

g) Sa nu foloseasca bunurile Patronatului in scopuri personale sau contrare hotararilor Adunarii Generale/Consiliului Director;

h) Sa se abtina de la orice fel de declaratii sau actiuni publice personale care ar prejudicia in vreun fel Patronatul.

Art.16. Calitatea de membru al PATRONATUL INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.) inceteaza de drept in urmatoarele cazuri:

a) Prin cerere adresa Presedintelui Consiliului Director, care va raspunde acestei solicitari in termen de 30 de zile de la primirea acesteia;

b) Daca timp de 6 (sase) luni de la scadenta nu si-a platit cotizatia anuala sau alte contributii stabilite de Consiliul Director;

c) Daca si-a suspendat/intrerupt activitatea prevazuta in actul constitutiv timp de cel putin 1 (un) an;

d) Daca incalca Statutul sau Regulamentele Patronatului;

e) Prin excluderea hotarata de catre Consiliul Director pentru fapte culpabile indreptate impotriva intereselor patronatului ori fapte contrare legii si ordinii de drept prevazute de legislatia in vigoare;

f) In cazul in care impotriva membrului s-a deshis procedura insolventei prin sentinta judecatoareasca ramasa irevocabila;

g) Ca urmare a dizolvarii persoanei juridice sau a decesului persoanei fizice autorizate, membra a Patronatului;

h) In cazul incalcarii hotararii Adunarii Generale sau a Consiliului Director.

Art.17. Intra in atributiile Consiliului Director, radierea si scoaterea din evidenta PATRONATUL INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.) a membrilor prevazuti la art.16.

CAPITOLUL V

Art.18. Organele de conducere ale PATRONATULUI INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.) sunt Adunarea Generala si Consiliul Director.

Art.19. Controlul financiar intern al Patronatului este asigurat de catre cenzor. Functia de Presedinte Fondator al PATRONATULUI INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.) este reglementata conform lit. D. din prezentul capitol.

Art.20. Membrilor organelor de conducere ale PATRONATULUI INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.) li se asigura protectia legii impotriva oricaror forme de discriminare, conditionare, constrangere sau limitare a exercitarii atributiilor si/sau a mandatului lor, sub sanctiunea pedepselor prevazute de lege.

A. Adunarea Generala

Art.21. Adunarea Generala este organul de conducere si se compune din totalitatea membrilor PATRONATULUI INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.). Adunarile Generale sunt Ordinare si Extraordinare.

Art.22. Adunarea Generala Ordinara se convoaca si se intruneste anual. Adunarea Generala Extraordinara se convoaca din initiativa Presedintelui Consiliului Director. De asemenea, Adunarea Gerenala Extraordinara se convoca si la propunerea celorlalti membri, separat sau impreuna ai Consiliului Director sau a cel putin o treime a membrilor patronatului cu cotizatia platita la zi. In ultimul caz, Presedintele Consiliului Director este obligat sa convoace Adunarea Generala Extraordinara in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii solicitarii de convocare sau in lipsa acesteia, convocarea se va face de oricare dintre membri Consiliului Director, la expirarea termenului prevazut anterior.

Art.23. Data, ora, locul si ordinea de zi ale Adunarii Generale se vor comunica in scris membrilor cu cel putin 3 zile inainte de termenul fixat. Comunicarea  convocarii se va putea face prin oricare din urmatoarele modalitati: curierat cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail (fara semnatura electronica).

Art.24. Adunarile Generale sunt prezidate de Presedintele Consiliului Director, iar in lipsa acestuia, de Vicepresedinte.

Art.25. Adunarea Generala este legal constituita in prezenta majoritatii simple a membrilor Patronatului (50%+1 din totalul membrilor patronatului). In cazul cand, la data fixata nu se intruneste numarul necesar de membri, Adunarea Generala se va tine a doua zi, la aceeasi ora si in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi, fara alta convocare si va fi legal constituita oricare ar fi  numarul  membrilor prezenti.

Art.26. Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritate simpla a voturilor membrilor prezenti (50%+1 din totalul membrilor prezenti la adunare). Hotararile adoptate de Adunarea Generala in limitele legii si prezentului statut, sunt obligatorii si pentru membrii care nu au luat parte la sedinta Adunarii Generale in care s-au votat, precum si pentru membrii care au votat impotriva.

In cazul membrilor care au fost convocati la adunarea generala conform dispozitiilor prezentului statut si care nu iau parte la aceasta, fara a avea motive obiective, nu transmit niciun punct de vedere cu privire la ordinea de zi, hotararile adoptate in sedinta respectiva sunt aprobate in mod tacit de membrii respectivi, acestia pierzandu-si orice drept de a le contesta ulterior.

Votul va putea fi transmis de membri si in scris prin oricare din urmatoarele modalitati: curierat cu confirmare de primire, prin fax sau e-mail (fara semnatura electronica), cel mai tarziu in ziua stabilita pentru adunare, pana la ora de incepere a acesteia conform convocatorului primit.

Art.27. Fiecare membru are dreptul la un vot. Membrii pot fi reprezentati la Adunarea Generala prin procura speciala data unui alt membru sau oricarei alte persoane fizice/juridice care nu are calitatea de membru al Patronatului, fara a se putea depasi un numar de 2 (doi) mandatari ai aceluiasi membru in cadrul unei singure adunari.

Art.28. Adunarea Generala Ordinara se intruneste cel putin o data pe an, avand urmatoarele atributii:

a) Stabileste strategia si obiectivele generale ale Patronatului;

b) Aproba bugetul de venituri si cheltuieli, precum si bilantul contabil;

c) Aproba rapoartele de activitate ale Consiliului Director;

d) Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului Director;

e) Orice alte atributii prevazute de lege.

Art.29. Adunarea Generala Extraordinara se intruneste ori de cate ori este necesar, avand urmatoarele atributii:

a) Aproba modificarea Statutului, cu exceptia modificarii sediului social care este de competenta Consiliului Director;

b) Aproba si revoca cenzorul si membrii Consiliului Director si, totodata, decide cu privire la durata mandatului lor;

c) Decide asupra dizolvarii si lichidarii Patronatului si stabileste destinatia bunurilor ramase dupa lichidare;

d) Aproba infiintarea filialelor, infiintarea sau desfiintarea sucursalelor;

e) Aproba aderarea la organizatii interne si internationale, precum si la organizatii patronale de rang superior;

f) Orice alte atributii prevazute de lege.

Art.30. In timpul mandatului, cand functia de Presedinte al Consiliului Director ramane vacanta, prerogativele acestuia sunt preluate de catre Vicepresedinte, iar in lipsa acestuia de catre Directorul Executiv.

B. Consiliul Director

Art.31. Consiliul Director este format din: Presedinte, Vicepresedinte si Director Executiv.

Art.32. Consiliul Director se va convoca ori de cate ori este necesar de catre Presedintele Consiliului Director. Hotararile Consiliului Director se iau cu o majoritatea simpla de voturi (50%+1) ale membrilor prezenti. In caz de balotaj, hotararea va fi luata conform votului Presedintelui Consiliului Director.

Art.33. Atributiile Consiliului Director sunt:

a) Stabileste programul de actiuni, masuri tehnico-administrative si prioritati impuse de aplicarea strategiei adoptate prin hotararile Adunarii Generale;

b) Prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor Patronatului;

c) Reprezinta patronatul in relatia cu tertii, prin oricare dintre membrii Consiliului Director, cu exceptia relatiei cu institutiile bancare in cazul carora reprezentarea se va face conform lit. k) de mai jos;

d) Hotaraste schimbarea sediului Patronatului;

e) Stabileste cuantumul cotizatiei anuale si alte contributii ale membrilor;

f) Hotaraste mutarea sediului social al Patronatului;

g) Hotaraste excluderea membrilor Patronatului in acord cu dispozitiile prezentului statut;

h) Aproba Regulamentul de organizare si functionare al Patronatului;

i) Hotaraste in toate chestiunile care nu sunt rezervate Adunarii Generale;

j) Hotaraste organizarea in cadrul Patronatului de diverse departamente/sectiuni, in functie de domeniul de activitate in care activeaza membrii Patronatului sau in functie de alte criterii, stabilind toate detaliile aferente (criterii, proceduri, atributiuni, persoane de conducere in cadrul acestora etc);

k) Hotaraste persoanele care reprezinta patronatul in relatia cu institutiile bancare (minimum doua persoane, prin semnatura conjuncta);

l) Indeplineste orice alte atributii prevazute in Statut, in lege sau stabilite de Adunarea Generala.

Art.34. (1) Membrii Consiliului Director sunt alesi de catre Adunarea Generala pentru o perioada de 2 (doi) ani, cu posibilitate de prelungire pe perioade egale, fara a exista vreo limitare cu privire la numarul de mandate.

(2) Mandatul de membru al Consiliului Director inceteaza in urmatoarele conditii:

a) la data implinirii termenului mandatului, daca nu opereaza prelungirea acestuia conform prezentului statut;

b) prin renuntare la mandat, cu preaviz de 30 de zile;

c) prin deces;

d) prin excluderea hotarata de catre Adunarea Generala pentru fapte culpabile indreptate impotriva intereselor Patronatului, fapte contrare legii si ordinii de drept prevazute de legislatia in vigoare sau fapte prin care se incalca Statutul/Regulamentele Patronatului, hotararile Adunarii Generale/Consiliului Director;

e) prin revocarea mandatului de catre Adunarea Generala, fara a fi necesara motivarea hotararii.

Art.35. Un membru al Consiliului Director poate delega una sau mai multe dintre atributiile sale unui alt membru al Consiliului Director, prin imputernicire de reprezentare.

C. Cenzorul

Art.36. Controlul activitatii financiare proprii a organizatiei patronale se realizeaza prin cenzor. Cenzorul este numit pentru o perioada de 2 (doi) ani si exercita urmatoarele atributii:

a) Verifica modul in care este administrat patrimoniul Patronatului;

b) Intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale si Consiliului Director;

c) Participa, atunci cand este invitat, la sedintele Adunarii Generale si ale Consiliului Director, fara drept de vot;

d) Indeplineste orice alte atributii prevazute de Statut, lege, hotararile Adunarii Generale.

D. PRESEDINTE FONDATOR

Art.37. Presedintele Fondator poate participa, cu rol consultativ, in cadrul Adunarii Generale si Consiliului Director. De asemenea, Presedintele Fondator poate reprezenta PATRONATUL INVESTITORILOR AUTOHTONI (P.I.A.) la orice tip de evenimente. Presedintele Fondator poate renunta oricand la aceasta functie, cu o notificare prealabila scrisa de 5 zile.

CAPITOLUL VI

DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Art.38. PATRONATUL INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.) se dizolva in urmatoarele cazuri:

a) Imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost constituita, daca in termen de 6 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

b) Scopul sau activitatea Patronatului a devenit ilicita si/sau contrara ordinii publice;

c) Patronatul urmareste un alt scop decat cel pentru care s-a constituit.

Art.39. In cazul dizolvarii Patronatului, patrimoniul ramas dupa achitarea tuturor datoriilor inregistrate de Patronat se transmite unuia/mai multor organizatii similare PATRONATUL INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.), care vor fi stabilite pe baza  hotararii Adunarii Generale Extraordinare.

Art.40. Presedintele Consiliului Director va angaja un lichidator pentru a lichida bunurile in acord cu dispozitiile art. 41 din prezentul statut. Lichidatorul isi desfasoara activitatea sub controlul cenzorului/comisiei de cenzori.

Art.41. In termen de 15 zile de la dizolvare, Presedintele Consiliului Director al PATRONATULUI INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.) sau lichidatorii patrimoniului sunt obligati sa solicite instantei  judecatoresti competente sa faca mentiunea dizolvarii. Dupa expirarea termenului de 15 zile, orice persoana interesata poate solicita instantei judecatoresti competente operarea mentiunii dizolvarii.

CAPITOLUL VII

DISPOZITII FINALE

Art.42. Prezentul Statut se completeaza cu dispozitiile legale in materie.

Prezentul Statut a fost  actualizat in data de 19 aprilie 2016 ca urmare a Hotararii Adunarii Generale a Membrilor PATRONATUL INVESTITORILOR  AUTOHTONI (P.I.A.) din data de 19 aprilie 2016

Prezentul Statut a fost intocmit si semnat intr-un numar de 5 (cinci) exemplare originale  astazi, 19 aprilie 2016, la sfarsitul adunarii mai sus mentionate.

 

PATRONATUL INVESTITORILOR AUTOHTONI (P.I.A.)

Presedinte Consiliu Director,

Parvan Nicoale-Cristian

23.04.2016