PROFESIILE LIBERALE

EVOLUTIA SITUATIEI

Avand in vedere situatia din ultima perioada cu privire la activitatea desfasurata in cadrul profesiilor liberale, respectiv reconsiderarea ca activitate dependenta de catre autoritatile fiscale, ne propunem sa va prezentam in cele ce urmeaza evolutia acestei situatii.

In prezent, se afla in procedura de adoptare doua proiecte legislative care: (1) introduc noi criterii de definire a activitatii independente, aplicabile activitatii desfasurate de catre orice persoana, fara a exista exceptare pentru anumite categorii (profesii liberale, drepturi de autor, asa cum exista in legislatia actuala) si (2) anuleaza obligatiile fiscale generate de reconsiderarea activitatilor desfasurate pana la data de 1 iulie 2015.

(1) Proiect de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.6/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal
In data de 10.06.2015, in cadrul Camerei Deputatilor, proiectul de lege mai sus mentionat a fost completat in sensul modificarii art. 7 si art. 11 din Codul fiscal. In concret, au fost stabilite noi criterii care definesc activitatea indepedenta, aplicabile tuturor activitatilor desfasurate persoanelor fizice, indiferent de forma de organizare (profesii liberale, PFA, drepturi de autor etc). Au fost abrogate punctele 2.1. si 2.2. ale art. 7 din Codul fiscal care reglementeaza, in prezent, activitatea dependenta. Prin aceasta aborgare, implicit, devine inaplicabil punctul 1 din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal (HG nr. 44/2004), dat in aplicare punctelor 2.1. si 2.2 ale art. 7 din Codul Fiscal. Astfel, nicio activitate nu va fi exceptata de la reconsiderare, aplicandu-se in mod unitar, criteriile de independenta din acest proiect. De asemenea, a fost modificat art. 11 in sensul aplicarii acestuia nu numai retratarii unei tranzactii, dar si unei activitati. Forma textul normativ este urmatoarea:

„La articolul I, inaintea punctului 1 se introduc 4 noi puncte, cu urmatorul cuprins:
„- La articolul 7 alineatul (1), punctele 2.1 si 2.2 se abroga.
– La articolul 7 alineatul (1), punctul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«4. activitate independenta – orice activitate desfasurata de catre o persoana fizica in scopul obtinerii de venituri, care indeplineste cel putin 4 dintre urmatoarele criterii:
4.1. persoana fizica dispune de libertatea de alegere a locului si a modului de desfasurare a activitatii precum si a programului de lucru;
4.2. persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea pentru mai multi clienti;
4.3. riscurile inerente activitatii sunt asumate de catre persoana fizica ce desfasoara activitatea;
4.4. activitatea se realizeaza prin utilizarea patrimoniului persoanei fizice care o desfasoara;
4.5. activitatea se realizeaza de persoana fizica prin utilizarea capacitatii intelectuale si/sau a prestatiei fizice a acesteia, in functie de specificul activitatii;
4.6. persoana fizica face parte dintr-un corp/ordin profesional cu rol de reprezentare, reglementare si supraveghere a profesiei desfasurate, potrivit actelor normative speciale care reglementeaza organizarea si exercitarea profesiei respective;
4.7. persoana fizica dispune de libertatea de a desfasura activitatea direct, cu personal angajat sau prin colaborare cu terte persoane in conditiile legii.»

– La articolul 11 alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
«Art. 11. – (1) La stabilirea sumei unui impozit, a unei taxe sau unei contributii sociale obligatorii, autoritatile fiscale pot sa nu ia in considerare o tranzactie care nu are un scop economic, ajustand efectele fiscale ale acesteia sau pot reincadra forma unei tranzactii/activitati pentru a reflecta continutul economic al tranzactiei/activitatii.
Organul fiscal este obligat sa motiveze in fapt decizia de impunere emisa ca urmare a neluarii in considerare a unei tranzactii sau, dupa caz, ca urmare a reincadrarii formei unei tranzactii, prin indicarea elementelor relevante in legatura cu scopul si continutul tranzactiei ce face obiectul neluarii in considerare/reincadrarii, precum si a tuturor mijloacelor de proba avute in vedere pentru aceasta.»

– La articolul 11, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
«(3) Procedura de aplicare a prevederilor alin.(1) se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.»”

Acest proiect de act normativ a fost trimis in data de 16.06.2015 catre Presedintele Romaniei pentru promulgare.

Detalii privind evolutia acestui proiect pot fi analizate aici!

(2) Proiect de Lege privind anularea unor obligatii fiscale
In data de 15.06.2015, acest proiect a fost adoptat de Senat, iar in data de 17.06.2015 a fost inregistrat in Camera Deputatilor. Acest proiect a fost trimis spre avizare de catre Comisia pentru munca si protectie sociala, Comisia pentru sanatate si familie si Comisia juridica, de disciplina si pentru imunitati. Conform informatiilor publice de pe site-ul Camerei Deputatilor, pana la aceasta data, avizele comisiilor anterior mentionate nu au fost emise.
Totodata, in data de 23.06.2015, Comisia pentru buget, finante si banci a emis raportul privind acest proiect de lege, in cadrul caruia a fost admise o serie de amendamente (anexa 1 la raport), iar altele au fost respinse (anexa 2 la raport).

Art. 1 al acestui proiect, in forma modificata conform amendamentelor admise de Comisia pentru buget, finante si banci, mentioneaza:
„Art. 1 (1) Se anuleaza diferentele de obligatii fiscale principale, precum si obligatiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, ca urmare a reconsiderarii/reincadrarii unei activitati ca activitate dependenta, pentru perioadele fiscale de pana la 1 iulie 2015 si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
(2) Organul fiscal nu reconsidera/reincadreaza o activitate ca activitate dependenta si nu emite o decizie de impunere in legatura cu o astfel de reconsiderare/reincadrare, pentru perioadele anterioare datei de 1 iulie 2015.”

Detalii privind evolutia acestui proiect pot fi analizate aici!

24.06.2015