NOTĂ privind transmiterea către Comitetul de Monitorizare pentru POC 2014-2020 a solicitării de modificare a Metodologiei şi criteriilor folosite pentru selecţia operaţiunilor în cadrul Axei Prioritare 3- Sprijinirea IMM-urilor ca reacţie la pandemia COVID -19 – Programul Operaţional Competitivitate

“Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 (POC), aprobat prin Decizia Comisiei Europene CE C(2014)10233-19.12.2014, este unul dintre programele operaționale care contribuie la atingerea obiectivelor strategice stabilite ta nivelul Acordului de Parteneriat 2014-2020 şi prin care sunt detaliate măsurile de sprijin şi direcțiile prioritare de acțiune în conformitate cu planurile şi strategiile sectoriale (Cercetare Dezvoltare şi Inovare şi Tehnologia lnformaţiei şi Comunicațiilor). România, ca şi celelalte state membre ale UE, a fost afectată de criza economică generată de pandemia COVID-19. Criza economică afectează activitatea întreprinderilor şi în special a întreprinderitor mici şi mijlocii (IMM), acestea confruntându-se cu un deficit brusc de lichidităti sau chiar cu indisponibilitatea lichiditățitor. Astfel, s-a creat o situaţie exceptională, care este tratată prin măsuri specifice de către Comisia Europeană (a se vedea modificările Regulamentelor europene prin care este mult flexibilizată finanțarea proiectelor din fonduri structurale – Comunicarea Comisiei cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de Covid-19 astfel cum a fost adoptat la 19 martie 2020 [C(2020)1863], şi versiunile modificărilor aduse acestuia, C(2020)2215 din 3 aprilie 2020, C(2020)3156 din 8 mai 2020 şi C(2020)4509 din 29 iunie 2020) şi care trebuie abordată, de asemenea, de România. cu celeritate și prin adoptarea de măsuri specifice.

În acest context, pentru a veni in sprijinul IMM-urilor afectate de criza economică generată de pandemia COVID-19, a fost adoptată OUG 130/2020 „ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei COVID-19, precum și alte măsuri în domeniul fondurilor europene”.

Astfel, în cadrul POC s-a creat o nouă axă prioritară – Axa Prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacţie la pandemia COVID -19, Modificarea POC în acest sens a fost aprobată de membrii CMPOC si a fost transmisă în mod oficial către DG Regio, via SFC în data de 18.08.2020

În vederea asigurării finanțării AP 3, MFE/AMPOC a întocmit schema de ajutor de stat privind „Sprijinul pentru IMM -uri în vederea depăşirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19″, aceasta a primit avizul Consiliului Concurenței și a fost aprobată de către DG Competition din cadrul Comisiei Europene, în data de 26.08.2020. Furnizorul schemei de ajutor de stat este MFE, prin AMPOC, iar Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, în parteneriat cu Agențiile pentru Întreprinderi Mici şi Atragere de Investiții şi Promovare a Exportului şi Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) vor fi beneficiari în cadrul POC, respectiv administratori ai schemei de ajutor de stat. În cadrul acestei axe prioritare vor fi acordate micro granturi, granturi pentru capital de lucru şi granturi pentru investiții productive, iar întreprinderile care vor primi finanțare sunt beneficiarii ajutorului de stat. Valoarea schemei este de 935 milioane euro (4,521 miliarde lei). Pentru a asigura evaluarea proiectelor depuse în cadrul Axei Prioritare 3, AMPOC a elaborat şi propune aprobarea Metodologiei si criteriilor folosite pentru selecţia operaţiunilor în cadrul Programului Operațional Competitivitate 2014-2020, ataşată prezentei note”.

Nota a fost aprobată de ministrul Fonduriloe Europene, Marcel Boloș.


01.09.2020