DOCUMENT DE POZIȚIE A PATRONATULUI INVESTITORILOR AUTOHTONI

cu privire la Ordinul nr. 210/2017 privind modificarea Ordinului Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal și pentru abrogarea Ordinului Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului și conținutului formularului (088) – Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA

Patronatul Investitorilor Autohtoni – PIAROM aprobă decizia Președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală de retragere a Formularul 088, utilizat ca instrument de evaluare a intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA, în condițiile în care mediul de afaceri a semnalat cu numeroase ocazii și făcând apel la situații concrete, caracterul inconsistent și preponderent birocratic al acestuia, care se dovedea de multe ori un obstacol în desfășurarea unei activități economice normale de către micii întreprinzători în general și de către întreprinzătorii autohtoni, în particular.

PIAROM apreciază faptul că Formularul 088, promova o serie de măsuri de obstrucționare a activității unor întreprinzători autohtoni de bună credință, care, în virtutea unor criterii total netransparente și pe alocuri subiective, erau puși în situația de a li se anula dreptul de deducere a TVA, fiind astfel protejate companiile de dimensiuni mari și companiile multinaționale, mult mai puțin expuse la factori conjuncturali susceptibili să determine anularea din oficiu a dreptului de deducere a TVA.

Cu toate acestea PIAROM atrage atenția asupra faptului că abrogarea eliminarea Formularului 088 și înlocuirea sa cu o procedură prevăzută în Ordinul 210/2017 al Președintelui ANAF nu constituie în esență decât o simplificare birocratică, fără impact real asupra mediului de afaceri, în condițiile în care noul Ordin menține aceeași lipsă de transparență în ceea ce privește criteriile de evaluare a intenției și capacității de a derula activități economice care implică operațiuni din sfera TVA și mai mult, legitimează arbitrarul în procesul de evaluare a agenților economici.

Totodată, PIAROM dezaprobă puternic modul de abordare total lipsit de transparență al unei problematici sensibile cum este cea a înregistrării agenților economici în scopuri de TVA, în special într-un context în care dezbaterile pe tema Formularului 088 și a procedurii de evaluare a intenției și capacității agenților economici de a a derula activități economice care implică operațiuni din sfera TVA erau foarte numeroase. PIAROM apreciază ca fiind esențială în procesul de transparență decizională consultarea publică, deschisă și instituțional corectă a principalilor stakeholderi (în special organizații patronale și agenți economici), atât ca dimensiune a respectului pentru cei direct vizați de prevederile actului normativ, cât și ca eficiență de ansamblu a unei reglementări care generează impact asupra tuturor persoanelor juridice care derulează operațiuni economice din sfera TVA din România, ori un termen de mai puțin de 2 zile de consultare publică, cum a fost cel propus pentru actul normativ analizat nu poate reprezenta o invitație serioasă și/sau profesionistă la soluționarea unei probleme reale, de maximă actualitate a mediului de afaceri românesc, de care poate depinde în mod decisiv capacitatea e a rezista pe piață a multor agenți economici.

Revenind la prevederile Ordinului 210/2017, PIAROM supune atenției opiniei publice și factorilor decizionali în cauză următoarele deficiențe, semnalate în urma unor intense consultări cu reprezentanți ai mediului de afaceri, ce pot face, în opinia noastră, obiectul unor ajustări necesare în eficientizare mecanismelor economiei de piață în ceea ce privește tratamentul echitabil al agenților economici, prin prisma statutului activității acestora în raport cu TVA:

  • PIAROM solicită aplicarea mecanismului prevenției, prin care să se prevadă notificarea și acordarea unei perioade de grație de 30-60 zile contribuabililor aflați în situația de anulare din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA, pentru soluționarea acelor elemente care determină decizia de anulare;
  • PIAROM solicită tratament egal pentru toți agenții economici care derulează activitate economică în România, în prezent, conform Ordinului 210/2017 fiind aplicat un tratament preferențial și pozitiv discriminatoriu persoanelor impozabile care au sediul activității economice în afara României, care au obligația înregistrării în scopuri de TVA în România. Tratamentul privilegiat al unor entități înregistrate cu sediul social în afara României nu face altceva decât să aplice o povară suplimentară pe investitorii autohtoni și totodată să încurajeze înființarea de societăți comerciale în regim off-shore sau în statele învecinate, cu scopul vădit de a eluda legislația națională în materie de TVA;
  • PIAROM solicită transparentizarea modului de realizare a evaluării privind intenția și capacitatea de a derula activități economice din sfera operațiunilor ce implică TVA, precum și a criteriilor pe baza cărora se realizează încadrarea contribuabililor în grupe de risc (scăzut, mediu, ridicat), cu detalierea algoritmului matematic de calcul al coeficienților ce fac posibilă această încadrare; apreciem în egală măsură faptul că prevederile legale în vigoare, menținute prin Ordinul 210/2017 sunt total lipsite de transparență și predictibilitate în absența unor clarificări exacte cu privire la algoritmul matematic de încadrare a contribuabililor în una din cele 3 grupe de risc; PIAROM apreciază că prin lipsa de transparență, și gradul de subiectivitate în evaluare, pot fi suspectate atât interpretări discreționare ale legii, cât și legitimarea arbitrarului în adoptarea deciziei de acceptare/respingere a unei cereri de înregistrare în scopuri de TVA;
  • PIAROM subliniază faptul că procedura de înregistrare în scopuri de TVA, precum și procedura de anulare din oficiu a codului de TVA lasă în ultimă instanță la latitudinea subiectivă a organului fiscal aprobarea sau respingerea înregistrării în scopuri de TVA, fiind prezumată, datorită componentei subiective, încălcarea tratamentului echitabil al contribuabililor (astfel, conform prevederilor în vigoare, doi contribuabili aflați în situații virtual identice pot fi tratați în mod diferit din punct de vedere al aprobării/respingerii înregistrării în scopuri de TVA de către două organe fiscale competente diferite, sau chiar și de către același organ fiscal, în funcție de persoana care realizează evaluarea); având la bază aceste considerente, reiterăm faptul că atât încadrarea în grupe de risc, pe baza unui algoritm necunoscut, cât și doza de subiectivism a organului fiscal competent permit apariția unor presupoziții de tratament inegal aplicat agenților economici și reconfirmă faptul că renunțarea la Formularul 088 prezintă impact exclusiv în plan birocratic, în condițiile în care criteriile de aprobare/respingere a înregistrării în scopuri de TVA au rămas în continuare necunoscute, iar procedura în sine pare să fie rămas nemodificată;
  • Totodată, date fiind circumstanțele precizate mai sus, în care agentul economic este evaluat într-un context de puternică asimetrie informațională, prevederile Art. 11 care fac trimitere la posibilitatea contestării de către acesta a deciziei de respingere a înregistrării în scopuri de TVA sunt caduce din cel puțin două puncte de vedere, respectiv: (1) agentul economic nu dispune de acces complet la informație pentru a-și putea fundamenta contestația și (2) contestația se depune la același organ fiscal competent care a dat rezoluția de respingere.

Pe cale de consecință, date fiind aceste argumente care demonstrează faptul că prin eliminarea Formularului 088, se soluționează doar o problemă de formă a procesului de înregistrare în scopuri de TVA / anulare din oficiu a înregistrării în scopuri de TVA facem un apel susținut la o dezbatere publică cu reprezentanții autorităților, în urma căreia să rezulte un act normativ care să rezolve și problema de fond, singura care de altfel generează un impact asupra funcționării agenților economici.

PATRONATULUI INVESTITORILOR AUTOHTONI

06.02.2017